آموزش نصب دیتابیس PostgreSQL در Ubuntu – Rocky linux – Debianآموزش نصب PostgreSQL

PostgreSQL یا Postgres یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است که پیاده سازی زبان جستجوی SQL را ارائه می دهد. این دیتابیس مطابق با استانداردها است و دارای بسیاری از ویژگی های پیشرفته مانند reliable transactions و concurrency without read locks است. PostgreSQL از بسیاری جهات شبیه MySQL است اما با برخی تفاوت های کلیدی. مانند MySQL، معمولاً روی لینوکس میزبانی می شود.

پایگاه داده PostgreSQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده شی گرا (ORDBMS) است. تفاوت آن با سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای مانند MySQL در این است که حتی اشیاء داده پیچیده را می توان به صورت رابطه ای در پایگاه داده ذخیره کرد. این دیتابیس تحت یک مجوز BSD رایگان توزیع می شود و می تواند به طور مستقل از پلتفرم استفاده شود. PostgreSQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رایگان است که در سال 1996 ایجاد شد.

در ابتدا POSTGRES نام داشت و به ریشه آن به عنوان جانشین Ingres database که در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی توسعه یافته بود اشاره داشت. PostgreSQL به عنوان ذخیره سازی برای بسیاری از برنامه های کاربردی وب، موبایل و تحلیلی استفاده می شود. PostgreSQL می تواند داده های ساختاریافته و بدون ساختار را در یک محصول واحد ذخیره کند. شما با خرید vps بلوسرور میتوانید این دیتابیس را راه اندازی کنید.

 

در این آموزش نصب دیتابیس PostgreSQL در سیستم عامل های Ubuntu – Rocky linux – Debian آموزش میدهیم.

 

آموزش نصب PostgreSQL در Ubuntu (اوبونتو 22)

ابتدا سیستم عامل اوبونتو را آپدیت میکنیم

sudo apt update
sudo apt -y upgrade

نصب Postgres 14 در اوبونتو 22

اوبونتو 22.04 ممکن است آخرین نسخه Postgres را در مخزن خود نداشته باشد. در این راهنما ما مخزن Postgres را در سرور خود راه اندازی می کنیم و سپس از آن برای نصب postgres استفاده می کنیم. برای اضافه کردن مخزن از این دستور استفاده کنید:

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

سپس repository signing key را وارد کنید :

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

و مجدد بروزرسانی انجام میدیم

sudo apt update

سپس نسخه خاصی از postgres را که می خواهیم نصب می کنیم. در اینجا به جای postgresql از postgresql-14 استفاده کنید :

sudo apt -y install postgresql-14

پس از نصب Postgres 14 راه اندازی می شود. از این دستور برای بررسی وضعیت سرویس استفاده کنید:

sudo systemctl status postgresql

خروجی :

● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Fri 2022-05-27 14:13:13 UTC; 5min ago
Process: 4663 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4663 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 1ms

May 27 14:13:13 ns1.bluetest.com systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
May 27 14:13:13 ns1.bluetest.com systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.

سپس اجازه دهید نصب را با اتصال به سرور پایگاه داده PostgreSQL و بررسی نسخه آن مشاهده کنیم. از این دستور استفاده کنید:

sudo -u postgres psql -c "SELECT version();"

خروجی

$ sudo -u postgres psql -c “SELECT version();”
version
——————————————————————————————————————————
PostgreSQL 14.3 (Ubuntu 14.3-1.pgdg22.04+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1) 11.2.0, 64-bit
(1 row)

 

نصب PostgreSQL از مخازن ubuntu 22

همچنین با دستور زیر هم میتونین براحتی از آخرین نسخه ای که در مخازن اوبونتو 22 هست، آخرین نسخه PostgreSQL نصب کنید.

sudo apt install postgresql postgresql-client

 

 

آموزش نصب PostgreSQL در Rocky Linux 9

باتوجه به اینکه آخرین نسخه PostgreSQL که در حال حاضر نسخه 14 است در مخازن rocky linux موجود نیست، باید مخازن رو بصورت دستی اضافه کنیم. اما اگر بخواهید از مخازن خود rocky linux این کار رو انجام بدین، فقط کافیه که دستور زیر رو وارد کنین. اگر از سرور مجازی آلمان بلوسرور استفاده میکنید، دستورات زیر را وارد کنید.

راه اول : که در حال حاضر نسخه 13 نصب میشه

dnf provides postgresql-server

 

راه دوم : نصب آخرین نسخه که فعلا 14 است :

sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

ماژول داخلی PostgreSQL را غیرفعال کنید :

sudo dnf -qy module disable postgresql

پس از اضافه شدن مخزن، PostgreSQL 14 را می توان با اجرای دستور روی راکی لینوکس 9 نصب کرد:

sudo dnf install postgresql14-server
.....
Transaction Summary
=============================================================================================================
Install 4 Packages

Total download size: 7.5 M
Installed size: 32 M
Is this ok [y/N]: y

 

PostgreSQL را راه اندازی کنید :

sudo /usr/pgsql-14/bin/postgresql-14-setup initdb
sudo systemctl start postgresql-14 && sudo systemctl enable postgresql-14

 

 

آموزش نصب PostgreSQL در Debian 11

اگر از vps مانند vps ایران بلوسرور استفاده میکنید، ابتدا سیستم خود را با دستور زیر به روز کنید تا مطمئن شوید همه بسته ها به روز هستند.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

پیش نیاز های نصب نرم افزار پایگاه داده را نصب شوند.

sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget -y

 

وارد کردن مخزن PostgreSQL در دبیان 11

ابتدا باید کلید PostgreSQL GPG را وارد کنید تا صحت بسته نصب را تایید کنید.

sudo wget -O- https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/postgresql.gpg

 

در مرحله بعد، بسته به نصبی که می خواهید، می توانید مخزن پایدار PostgreSQL را اضافه میکنیم.

echo deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/postgresql.gpg] http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ bullseye-pgdg main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/postgresql.list

 

شروع نصب PostgreSQL

sudo apt-get update
sudo apt install postgresql-client postgresql -y

به همین راحتی نصب انجام شد.

 

دستورات سرویس برای PostgreSQL

سرور پایگاه داده PostgreSQL به عنوان یک سرویس تحت نام “PostgreSQL” اجرا می شود که می تواند با systemd با مثال های دستور زیر مدیریت شود.

متوقف کردن سرویس PostgreSQL

sudo systemctl stop postgresql

فعال کردن سرویس PostgreSQL

sudo systemctl start postgresql

ریستارت سرویس PostgreSQL

sudo systemctl restart postgresql

راه اندازی سرویس PostgreSQL

sudo systemctl reload postgresql

 

 

آموزش نصب pgAdmin4

آموزش نصب Nodejs

<