1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

نصب Laravel لاراول در Debian 9

لاراول چیست

Laravel یکی از فرمورک های رایگان تخت php است که اخیرا به محبوبیت زیاده دست پیدا کرده ، لاراول برای توسعه مدرن و سریع برنامه های وب طراحی شده است که بر پایه MVC  است.نصب Laravel  در دبیان 9 کار ساده ای است. از مزایای لاراول میرتوان به یادگیری آسان ،  راه اندازی سریع ، توسعه پذیری بالا ، استفاده از Template Engine اختصاصی به نام Blade و … است.

نصب Laravel لاراول در Debian 9

برای نصب لاراول ابتدا package های مورد نیاز رو نصب ، سپس PHP و توابع PHP رو نصب میکنیم.

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install curl
sudo apt-get install php-cli php-gd php-mbstring php-mcrypt php-zip php-opcache php-xml

نصب Laravel لاراول در Debian 9

بعد از نصب بسته های بالا باید Composer رو نصب کنیم ، Composer یک dependency manager برای PHP و laravel است.که شما می توانید بسته ها را با آن نصب کنید.Composer تمام کتابخانه های مورد نیاز پروژه رو در اختیار شما میزاره.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

نصب Laravel لاراول در Debian 9

آخرین نسخه لاراول را نصب میکنیم

sudo composer create-project --prefer-dist laravel/laravel my_app

و خروجی مانند زیر باید بدهد

نصب Laravel لاراول در Debian 9

Writing lock file
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/tinker
Package manifest generated successfully.
> @php artisan key:generate
Application key [base64:cBDZjOZD+T+TjlBI5sWqRWIqrOmDaNEYo2Jc+PVKVzY=] set successfully.

نصب Laravel لاراول در Debian 9

سپس بعد از نصب با دستور Artisan میتونیم برنامه رو serve کنیم.

php artisan serve

که خروجی مانند زیر میدهد

Laravel development server started: <http://127.0.0.1:8000>

حالا با وارد کردن آدرس زیر میتونین به فایل نصبی لاراول دسترسی پیدا کنین

http://127.0.0.1:8000

 

برای اجرای سایت نیاز به وب سرور داریم که در اینجا Nginx و PHP FPM رو برای اجرای لاراول نصب میکنیم و پرمیژن هارو درست میکنیم.

sudo apt-get install nginx php-fpm

sudo chown -R www-data:www-data /path/to/laravel

یک server block برای دامنه سایت ایجاد میکنیم و کدهای زیر رو در اون قرار میدیم.

sudo vim /etc/nginx/sites-available/mydomain.com

 

server {
  server_name mylaravel.com www.mylaravel.com;
  listen 80;

  root /path/to/laravel/web;

  access_log /var/log/nginx/laravel-access.log;
  error_log /var/log/nginx/laravel-error.log;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }  
}

سپس server block را ایجاد symbolic link فعال میکنیم

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mylaravel.com /etc/nginx/sites-enabled/mylaravel.com

و وب سرور رو تست و اجرا میکنیم

sudo nginx -t
sudo service nginx restart

خرید سرور مجازی

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

نصب Apache Tomcat 9 در Centos 7