آموزش نصب PHP در Ubuntu 20.04PHP یک زبان برنامه نویسی محبوب است که برای توسعه وب مناسب است. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوای محبوب مانند وردپرس ، جوملا و دروپال مبتنی بر PHP هستند. اگر قصد دارید برنامه های PHP را توسعه دهید ، لازم است که آن را بر روی سیستم هایی که در حال توسعه هستید نصب کنید.  PHP معمولاً با یک سرور وب Apache یا Nginx ترکیب می شود تا قابل استفاده باشد. بارها می بینید که از PHP با سرورهای Apache یا Nginx استفاده می شود.

 

راه اندازی PHP با Apache

در زیر نحوه استفاده از PHP با وب سرور Apache در Ubuntu ارائه شده است. دستورات زیر را برای استفاده از PHP با وب سرور Apache نصب کنید.

sudo apt update
sudo apt install php libapache2-mod-php

دستورات بالا آخرین نسخه پایدار PHP را به همراه Apache در اوبونتو نصب می کنند. بعد از نصب ، می توانید Apache را با استفاده از دستورات زیر مجدد راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart apache2

 

 

راه اندازی PHP با Nginx

برای بیشتر افراد ، PHP با Nginx بهتر از Apache است.  برای نصب می توانید دستورات زیر را اجرا کنند تا از PHP با Nginx استفاده کنید. برخلاف Apache2 ، Nginx برای پردازش فایل های PHP پشتیبانی داخلی (built-in support) ندارد ، بنابراین هر دو باید به صورت جداگانه نصب و پیکربندی شوند. برای نصب Nginx با PHP ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo apt update
sudo apt install nginx php-fpm

دستورات فوق آخرین نسخه پایدار PHP-FPM را به همراه سرور وب Nginx در اوبونتو نصب می کند. در زمان نوشتن این مقاله ، آخرین نسخه PHP در اوبونتو 20.04 php7.4-fpm است. پس از نصب بسته های فوق ، Nginx و PHP-FPM را دوباره راه اندازی کنید.

sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart php7.4-fpm

برای بررسی وضعیت PHP ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl status php7.4-fpm

شما باید چیزی مشابه خطوط زیر دریافت کنید:

php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php7.4-fpm.service; enabled; vendor pr>
   Active: active (running) since Sat 2020-05-02 14:48:13 CDT; 11s ago
    Docs: man:php-fpm7.4(8)
  Process: 10501 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /ru>
  Main PID: 10480 (php-fpm7.4)
   Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req>
   Tasks: 3 (limit: 4657)
   Memory: 6.9M
   CGroup: /system.slice/php7.4-fpm.service
       ├─10480 php-fpm: master process (/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf)
       ├─10499 php-fpm: pool www
       └─10500 php-fpm: pool www

آموزش نصب PHP در Ubuntu 20.04

از آنجا که Nginx برای PHP پشتیبانی داخلی ندارد ، برای فعال کردن پشتیبانی PHP ، باید بلوک (block) سرور سایت پیش فرض را به صورت دستی ویرایش کنید. با اجرای دستورات زیر block سرور پیش فرض را روی اوبونتو باز کنید:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

سپس خطوط زیر را ویرایش کنید تا پشتیبانی از PHP فعال شود.

  # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
    #
    #    # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    #    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید. سپس Nginx و PHP را مجدد راه ا اندازی کنید

sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl reload php7.4-fpm

 

تست عملکرد PHP

اکنون که می دانید چگونه با اجرای دستورات زیر می توانید PHP را با  Apache و Nginx نصب کنید. ابتدا ، یک فایل PHP آزمایشی به نام info.php را در دایرکتوری پیش فرض وب سرور ایجاد کنید.

sudo nano /var/www/html/info.php

و کد زیر رو در اون فایل قرار بدین و ذخیره کنین

<?php
phpinfo();

پس از آن مرورگر خود را باز کرده و آدرس IP سرور و اسم فایل ایجاد شده رو بزنین

http://localhost/info.php