نصب Tomcat اوبونتو (Ubuntu)آموزش نصب نصب Tomcat در اوبونتو (Ubuntu)

Apache Tomcat یک برنامه منبع باز Java Servlet ، JavaServer Pages ، Java Expression Language و Java WebSocket است که توسط بنیاد نرم افزار Apache توسعه یافته است. اگرچه به اندازه وب سرورهای Apache2 یا Nginx HTTP محبوب نیست ولی Tomcat هنوز برای برخی پروژه ها مهم است.

Tomcat هنگام بارگذاری صفحات وب از جمله کدگذاری صفحات سرور جاوا و Servlet جاوا بهترین عملکرد را دارد. این زبانها هنوز توسط پروتکل های دیگر، مورد استفاده توسعه دهندگان جاوا است.

Tomcat برای نصب به Java Java 8 یا بالاتر نیاز دارد. برای شروع نصب و پیکربندی Tomcat در سیستم عامل اوبونتو، مراحل زیر را دنبال کنید.

 

OpenJDK در لینوکس اوبونتو

Tomcat برای اجرا به Java JDK نیاز دارد. شما می توانید Oracle Java JDK یا جایگزین منبع باز آن به نام OpenJDK را نصب کنید. همچنین می توانید دستورات زیر را برای نصب OpenJDK پیش فرض در اوبونتو اجرا کنید.

sudo apt update
sudo apt install default-jdk

 

آموزش ایجاد کاربر و گروه Tomcat

برای اجرای صحیح Tomcat، می خواهید Tomcat را به عنوان کاربر خود بدون امتیاز root اجرا کنید. برای انجام این کار، یک کاربر و گروه جدید ایجاد کنید که سرویس Tomcat را اجرا کند. ابتدا یک گروه tomcat  جدید به نام tomcat ایجاد کنید. سیستم های لینوکس معمولا بر اساس نام حساب گروه ایجاد می کنند.

sudo groupadd tomcat

در مرحله بعد ، یک کاربر جدید tomcat به نام tomcat ایجاد کنید و کاربر را عضو گروه tomcat group بالا کنید. همچنین باید پوشه اصلی /opt /tomcat را برای کاربر tomcat بسازید که با دستور زیر انجام میدیم

sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

حالا باید بسته taomcat را دانلود کنیم.

 

آموزش دانلود فایل Tomcat

در این مرحله ما OpenJDK را نصب کرده ایم، حساب Tomcat ایجاد کرده ایم و آماده دانلود و پیکربندی Tomcat هستیم. در زمان نگارش این مقاله ، آخرین نسخه از سری 10 10.0.12 بود که با خرید VPS آنرا نصب کردیم. می توانید جدیدترین ها را از لینک زیر دریافت کنید. اگر نسخه جدیدی را در پیوند زیر پیدا کردید آنرا دانلود کنید.

Download Tomcat package

 

cd /tmp
wget ftp://apache.cs.utah.edu/apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.0.12/bin/apache-tomcat-10.0.12.tar.gz

Tomcat در آدرس /opt /tomcat ایجاد کنید.سپس پوشه دانلود شده را در /opt /tomcat استخراج کنید.برای انجام این کار دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mkdir /opt/tomcat
sudo tar xzvf apache-tomcat-10*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

بعد permission این پوشه را باید fix کنیم.

sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat
sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/bin/*.sh'

 

نحوه پیکربندی سرویس Tomcat

اکنون که بسته تامکت استخراج شده است، فایل زیر را باز کنید تا فایل پیکربندی Tomcat برای کاربر پیش فرض آن باز شود

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

سپس یک حساب کاربری با رمز عبور برای کاربر ایجاد کنید و با کپی و چسباندن خطوط زیر در فایل، قبل از </tomcat-users> ذخیره کنید.

<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="admin-gui"/>
<user username="admin" password="type_new_password_here" roles="manager-gui,admin-gui"/>

 

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید. در مرحله بعد  دستورات زیر را برای ایجاد حساب سرور برای Tomcat اجرا کنید

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

سپس دستورات زیر را در فایل کپی و جایگذاری کرده و ذخیره کنید

[Unit]
Description=Tomcat servlet container
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

پس از آن، دستورات زیر را برای بارگذاری مجدد پروفایل های systemd و فعال کردن سرویس tomcat اجرا کنید.

 

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start tomcat.service
sudo systemctl enable tomcat.service

برای بررسی اینکه آیا Tomcat در حال اجرا است یا خیر، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl status tomcat.service

شما باید سرویس Tomcat را در حال اجرا ببینید. حالا مرورگر خود را باز کرده و IP سرور یا لوکال هاست را اجرا کنید.

http://localhost:8080

 

آموزش نصب تامکت اوبونتو

برای ورود به صفحه Manager App کلیک کنید.

نصب تامکت اوبونتو