پورت های سرورپورت های سرور

در این آموزش لیستی از مهمترین port های سرور رو میتونید مشاهده کنید که هر شماره پورت مربوط به چه قسمتی است و چه کاری انجام میده.

پورت های سرور

Port 21 –> TCP –> FTP (File Transfer Protocol)
 Port 22 –> TCP/UDP –> SSH (ssh,scp copy or sftp)
 Port 23 –> TCP/UDP –> Telnet
 Port 25 –> TCP/UDP –> SMTP (for sending outgoing emails)
 Port 43 –> TCP –> WHOIS function
 Port 53 –> TCP/UDP –> DNS Server (DNS lookup uses UDP and Zone transfers use TCP)
 Port 70 –> TCP –> Gopher Protocol
 Port 79 –> TCP –> Finger protocol
 Port 110 –> TCP –> POP3 (for receiving email)
 Port 119 –> TCP –> NNTP (Network News Transfer Protocol)
 Port 143 –> TCP/UDP –> IMAP4 Protocol (for email service)
 Port 194 –> TCP –> IRC
 Port 389 –> TCP/UDP –> LDAP (light weight directory access)
 Port 443 –> TCP –> Secure HTTP over SSL (https)
 Port 465 –> TCP –> Secure SMTP (email) using SSL
 Port 990 –> TCP/UDP –> Secure FTP using SSL
 Port 993 –> TCP –> Secure IMAP protocol over SSL (for emails)
 Port 1433 –> TCP/UDP –> Microsoft SQL server port
 Port 2082 –> TCP –> CPanel default port
 Port 2083 –> TCP –> CPanel over SSL
 Port 2086 –> TCP –> CPanel Webhost Manager (default)
 Port 2087 –> TCP –> CPanel Webhost Manager (with https)
 Port 2095 –> TCP –> CPanel Webmail
 Port 2096 –> TCP –> Cpanel secure webmail over SSL
 Port 2222 –> TCP –> DirectAdmin Server Control Panel
 Port 3306 –> TCP/UDP –> MySQL Database Server
 Port 4643 –> TCP –> Virtuosso Power Panel
 Port 5432 –> TCP –> PostgreSQL Database Server
 Port 8080 –> TCP –> HTTP port (alternative one for port 80)
 Port 8087 –> TCP –> Plesk Control Panel Port (default)
 Port 8443 –> TCP –> Plesk Server Control Panel over SSL
 Port 9999 –> TCP –> Urchin Web Analytics
 Port 10000 –> TCP –> Webmin Server Control Panel

 

 

سایر آموزش ها :

هاست لینوکس چیست

خرید سرور مجازی

آموزش های بلوسرور

خرید VPS ارزان

<