لیست Package های نصب شده yum در CentOS 7Package های نصب شده yum

در این آموزش کوتاه ، نشون میدیم که چطور تمام بسته های نصب شده با yum در centos 7 رو بصورت لیست مشاهده کنین. Yum بصورت پیش فرض package manager سیستم عامل centos  هست که از بسته های rpm خصوصی و خیلی از repositories پشتیبانی میکنه.این آموزش برای Centos تهیه شده ، اما دستورات زده شده در سیستم عامل های Redhat, CentOS, یا Fedora قابل استفاده است.

برای مشاهده لیست بسته های نصب شده در centos 7 دستور زیر رو وارد میکنیم

yum list installed

و خروجی ماند زیر خواهد داشت

Installed Packages
GeoIP.x86_64                                  1.5.0-11.el7                                @base
ImageMagick.x86_64                               6.7.8.9-15.el7_2                              @C7.2.1511-updates
OpenEXR-libs.x86_64                               1.7.1-7.el7                                @C7.0.1406-base
acl.x86_64                                   2.2.51-12.el7                               installed
apr.x86_64                                   1.4.8-3.el7                                @base
apr-devel.x86_64                                1.4.8-3.el7                                @base
apr-util.x86_64                                 1.5.2-6.el7                                @base
apr-util-devel.x86_64                              1.5.2-6.el7                                @base
aspell.x86_64                                  12:0.60.6.1-9.el7                             @C7.0.1406-base
audit-libs.x86_64                                2.6.5-3.el7_3.1                              @updates
autoconf.noarch                                 2.69-11.el7                                @base
autogen-libopts.x86_64                             5.18-5.el7                                 @C7.0.1406-base
automake.noarch                                 1.13.4-3.el7                                @base
avahi-libs.x86_64                                0.6.31-17.el7                               @base
awstats.noarch                                 7.6-3.1.el7                                @epel
basesystem.noarch                                10.0-7.el7.centos                             installed
bash.x86_64                                   4.2.46-21.el7_3                              @updates
bc.x86_64                                    1.06.95-13.el7                               @C7.0.1406-base
bind.x86_64                                   32:9.9.4-50.el7_3.1                            @updates
bind-libs.x86_64                                32:9.9.4-50.el7_3.1                            @updates
bind-license.noarch                               32:9.9.4-50.el7_3.1                            @updates
bind-utils.x86_64                                32:9.9.4-50.el7_3.1                            @updates
binutils.x86_64                                 2.25.1-22.base.el7                             @base
bzip2-libs.x86_64                                1.0.6-13.el7                                @base
ca-certificates.noarch                             2017.2.14-70.1.el7_3                            @updates
cairo.x86_64                                  1.14.2-1.el7                                @C7.2.1511-base
centos-logos.noarch                               70.0.6-3.el7.centos                            @updates
centos-release.x86_64                              7-3.1611.el7.centos                            @base
chkconfig.x86_64                                1.7.2-1.el7_3.1                              @updates
clamav-data.noarch                               0.99.2-8.el7                                @epel
clamav-filesystem.noarch                            0.99.2-8.el7                                @epel
clamav-lib.x86_64                                0.99.2-8.el7                                @epel
clamav-server.x86_64                              0.99.2-8.el7                                @epel
clamav-update.x86_64                              0.99.2-8.el7                                @epel
clucene-core.x86_64                               2.3.3.4-11.el7                               @base
composer.noarch                                 1.5.1-1.el7.remi                              @remi
coreutils.x86_64                                8.22-18.el7                                @base
cpio.x86_64                                   2.11-24.el7                                @base
....
which.x86_64                                  2.20-7.el7                                 @base
xorg-x11-font-utils.x86_64                           1:7.5-20.el7                                @C7.2.1511-base
xz.x86_64                                    5.2.2-1.el7                                @base
xz-devel.x86_64                                 5.2.2-1.el7                                @base
xz-libs.x86_64                                 5.2.2-1.el7                                @base
yum.noarch                                   3.4.3-150.el7.centos                            @base
yum-metadata-parser.x86_64                           1.1.4-10.el7                                installed
yum-plugin-fastestmirror.noarch                         1.1.31-40.el7                               @base
yum-utils.noarch                                1.1.31-40.el7                               @base
zip.x86_64                                   3.0-11.el7                                 @base
zlib.x86_64                                   1.2.7-17.el7                                @base
zlib-devel.x86_64                                1.2.7-17.el7                                @base

 

دستور بالا تمام مشخات شامل نام پکیج ، نسخه و repository name رو بصورت کامل نشون میده ،برای مشاهده خروجی خلاصه تر دستور زیر رو میزنیم.

yum list installed | less

همچنین برای مشاهده package نصب شده و در دسترس از دستور زیر استفاده میکنیم

yum list available

این دستور نیز فقط بسته هایی که شامل بسته php هستند را نشان میدهد

yum list installed | grep -i php

مانند خروجی زیر

php-php-gettext.noarch       1.0.12-1.el7            @epel
php-tcpdf.noarch          6.2.13-1.el7            @epel
php-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 6.2.13-1.el7            @epel
php70u-bcmath.x86_64        7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-cli.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-common.x86_64        7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-fpm.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-fpm-nginx.noarch      7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-gd.x86_64          7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-json.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-ldap.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-mbstring.x86_64       7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-mcrypt.x86_64        7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-mysqlnd.x86_64       7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-opcache.x86_64       7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-pdo.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-pear.noarch         1:1.10.5-1.ius.centos7       @ius
php70u-process.x86_64       7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-tidy.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-xml.x86_64         7.0.28-1.ius.centos7        @ius
php70u-xmlrpc.x86_64        7.0.28-1.ius.centos7        @ius
phpMyAdmin.noarch         4.4.15.10-2.el7           @epel