فعالسازی HTTP2 در WHM/cPanel با EasyApache 4HTTP2 نسخه جدیدتر و اصلاح شده وب سرور HTTP است و هدف آن کاهش زمان تاخیر و همچنین اجرای سریعتر برنامه های وب با پردازش به چندین درخواست همزمان بین مرورگر وب و سرور در یک اتصال TCP است.برای نصب HTTP 2 ابتدا وارد WHM بشید و مسیر زیر رو پیدا کنین و extensions زیر رو فعال کنین:

Log in to WHM at https://your_server_IP:2087 and go to Home >> Software >> EasyApache 4 >> Customize >> PHP versions and install php 7.x version (php70, php71 or php72)

 

php7x-php-bz2 
php7x-php-curl 
php7x-php-gd 
php7x-php-mbstring 
php7x-php-mcrypt 
php7x-php-mysqlnd 
php7x-php-zip

 

فعال سازی HTTP2 در WHM

ابتدا به آدرس زیر برید و mod_mpm_prefork رو در صورت فعال بود غیرفعال کنین

Home >> Software >> EasyApache 4 >> Customize >> Apache modules , disable the mod_mpm_prefork if it is enabled

 

سپس mod_http2 رو فعال کنین

Home >> Software >> EasyApache 4 >> Customize >> Apache modules , search for ‘mod_http2’ module, and enable it:

 

 

فعال سازی HTTP2 با SSH

 

yum clean all
# yum shell
Loaded plugins: universal-hooks
> remove ea-apache24-mod_mpm_prefork
> install ea-apache24-mod_mpm_worker
> install ea-apache24-mod_http2
> run

 

# yum shell
Loaded plugins: universal-hooks
> remove ea-apache24-mod_mpm_prefork
> install ea-apache24-mod_mpm_worker
> install ea-apache24-mod_http2
> run

--> Running transaction check
---> Package ea-apache24-mod_http2.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel will be installed
---> Package ea-apache24-mod_mpm_prefork.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel will be erased
--> Processing Dependency: ea-apache24-mpm = forked for package: ea-apache24-mod_cgi-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64
---> Package ea-apache24-mod_mpm_worker.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel will be installed
--> Processing Dependency: ea-apache24-mod_cgid for package: ea-apache24-mod_mpm_worker-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64
--> Running transaction check
---> Package ea-apache24-mod_cgi.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel will be erased
---> Package ea-apache24-mod_cgid.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel will be installed
--> Finished Dependency Resolution

=============================================================================================================================================================================================================================================
 Package                                Arch                       Version                             Repository                   Size
=============================================================================================================================================================================================================================================
Installing:
 ea-apache24-mod_http2                         x86_64                      2.4.27-6.6.1.cpanel                       EA4                      190 k
 ea-apache24-mod_mpm_worker                      x86_64                      2.4.27-6.6.1.cpanel                       EA4                       42 k
Removing:
 ea-apache24-mod_mpm_prefork                      x86_64                      2.4.27-6.6.1.cpanel                       @EA4                      31 k
Installing for dependencies:
 ea-apache24-mod_cgid                         x86_64                      2.4.27-6.6.1.cpanel                       EA4                       39 k
Removing for dependencies:
 ea-apache24-mod_cgi                          x86_64                      2.4.27-6.6.1.cpanel                       @EA4                      27 k

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================================================================================================
Install 2 Packages (+1 Dependent package)
Remove  1 Package (+1 Dependent package)

Total download size: 271 k
Is this ok [y/d/N]: y

You should see something like this:

httpd started successfully.
Setting /home permissions to 0711......Done
Setting permissions for.....virtualthings …
laravelvirtualth …
...Done
 Verifying : ea-apache24-mod_http2-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64                                                                                     1/5
 Verifying : ea-apache24-mod_cgid-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64                                                                                      2/5
 Verifying : ea-apache24-mod_mpm_worker-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64                                                                                   3/5
 Verifying : ea-apache24-mod_mpm_prefork-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64                                                                                  4/5
 Verifying : ea-apache24-mod_cgi-2.4.27-6.6.1.cpanel.x86_64                                                                                      5/5

Removed:
 ea-apache24-mod_mpm_prefork.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel

Dependency Removed:
 ea-apache24-mod_cgi.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel

Installed:
 ea-apache24-mod_http2.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel                                 ea-apache24-mod_mpm_worker.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel

Dependency Installed:
 ea-apache24-mod_cgid.x86_64 0:2.4.27-6.6.1.cpanel

Finished Transaction

 

نکته : لطفا بررسی کنین که در این مسیر ، کد زیر موجود باشد.

cat /etc/apache2/conf.d/http2.conf

این کد :

<IfModule http2_module>

LogLevel http2:info

Protocols h2 h2c http/1.1

</IfModule>

سپس آپاچی را ریستارت کنین

service httpd restart

 

بهبود Leverage Browser Caching وردپرس

نصب داکر Docker