آموزش نصب Ruby در Ubuntu 20.04این مقاله بصورت خیلی ساده نحوه نصب Ruby را روی Ubuntu 20.04 آموزش میده، Ruby  یک زبان برنامه نویسی محبوب سطح بالا با تمرکز روی سادگی است که syntax بسیار ساده برای خوندن و نوشتن داره و در عین حال بسیار قدرتمند با استفاده از فریمورک Rails Framework است. روش های مختلفی برای نصب Ruby در سیستم عامل ابونتو وجود داره ، ساده ترین روش نصب با استفاده از apt package manager است. آخرین نسخه Ruby در Ubuntu packages manager معمولا آخرین نسخه پایدار است.

نصب Ruby با Apt

همانطور که در بالا گفته شد ، ساده ترین راه برای نصب Ruby روی اوبونتو از طریق apt package manager است.برای انجام این کار ، به راحتی دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo apt update
sudo apt install ruby-full

برای بررسی نسخه نصب شده دستور زیر رو میزنیم و خروجی نسخه نصب شده رو مشاهده میکنیم

ruby --version
Ouput:
ruby 2.5.1p57 (2018-03-29 revision 63029) [x86_64-linux-gnu]

آموزش نصب Ruby در Ubuntu 20.04

نصب Ruby با Rbenv

راه دیگه برای نصب Ruby از طریق Rbenv است. Rbenv ابزاری است که به شما امکان می دهد بین نسخه های مختلف Ruby سوییچ کنین و از یک نسخه به نسخه دیگه برید ، اما به شما امکان نمی دهد Ruby را نصب کنید. برای به دست آوردن روبی باید از ruby-build استفاده کنین. برای نصب Ruby-build ، دستورات زیر را اجرا کنید تا dependencies ها را نصب کنید.

sudo apt update
sudo apt install git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev autoconf bison build-essential libyaml-dev libreadline-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm-dev

 

بعد از اون ، دستورات زیر را اجرا کنید تا مخازن Rbenv و Ruby-build در Github کلون شوند.

curl -sL  | bash -

 

اگر Bash Shell را در اوبونتو اجرا می کنید ، دستورات زیر را اجرا کنید.

echo ‘export PATH=”$HOME/.rbenv/bin:$PATH”‘ >> ~/.bashrc
echo ‘eval “$(rbenv init -)”‘ >> ~/.bashrc
exec $SHELL

 

اگر Z Shell را اجرا می کنید ، دستورات زیر را اجرا کنید:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc

 

پس از مراحل فوق ، می توانید نسخه موجود Ruby را نصب کنید.برای لیست نسخه های موجود ، دستورات زیر را اجرا کنید:

rbenv install -l

سپس با استفاده از دستورات زیر نسخه مورد نظر خود را نصب کنید.برای این پست ، ما در حال نصب Ruby 2.5.1 هستیم.

rbenv install 2.5.1
rbenv global 2.5.1

 

برای تأیید نسخه نصب شده Ruby ، دستورات زیر را اجرا کنید و خروجی را مشاهده کنین

ruby -v
Output:
ruby 2.5.1p206 (2019-10-01 revision 67816) [x86_64-linux]

 

نصب Ruby با RVM

RVM ابزاری دیگر برای نصب و مدیریت Ruby روی سیستم های لینوکس از جمله اوبونتو است.

برای نصب RVM و استفاده از آن در روبی، مراحل زیر را دنبال کنید، ابتدا با اجرای دستورات زیر ، dependencies ها را نصب کنید:

sudo apt update
sudo apt install curl g++ gcc autoconf automake bison libc6-dev libffi-dev libgdbm-dev libncurses5-dev libsqlite3-dev libtool libyaml-dev make pkg-config sqlite3 zlib1g-dev libgmp-dev libreadline-dev libssl-dev

 

سپس دستورات زیر را اجرا کنید تا RVM نصب شود.

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

 

پس از آن ، دستور زیر را اجرا کنید تا RVM فعال شود

source ~/.rvm/scripts/rvm

 

برای نصب Ruby ، دستورات زیر را اجرا کنید:

rvm install 2.5.1
rvm use 2.5.1 --default

آموزش نصب Ruby در Ubuntu 20.04

برای تأیید بررسی نسخه نصب شده Ruby ، دستورات زیر را اجرا کنید و خروجی را مشاهده کنین
ruby -v
Output:
ruby 2.5.1p57 (2018-03-29 revision 63029) [x86_64-linux]