آموزش نصب R در Ubuntu 20.04R یک زبان برنامه نویسی منبع باز و به سرعت در حال رشد است که در محاسبات آماری و گرافیکی تخصص دارد. این برنامه توسط بنیاد R برای محاسبات آماری پشتیبانی می شود و عمدتا توسط آماریست ها و داده پردازان برای تهیه نرم افزار آماری و انجام تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این آموزش مراحل نصب R بر روی دستگاه اوبونتو 20.04 را راهنمایی می کند.

 

نصب R در Ubuntu

بسته های R در مخازن (repositories) پیش فرض اوبونتو موجود است. با این حال ، نسخه بسته در اوبونتو ممکن است جدیدترین نباشد. برای نصب جدیدترین نسخه و دسترسی به امکانات جدیدتر ، بهتر هست مخزن آن را به اوبونتو اضافه کنید.

sudo apt update
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9
sudo add-apt-repository 'deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu eoan-cran35/'

سپس نصب میکنیم

sudo apt install r-base

نصب R

برای مشاهده نسخه نصب شده از دستور زیر استفاده میکنیم

R --version

برای شروع هم دستور R میزنیم

 


<