1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 1,52 out of 5)

آموزش نصب MariaDB در CentOS 8

MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای منبع باز ، جایگزین ترکیبی برگشتی و باینری است که از MySQL استفاده می شود و توسط برخی از توسعه دهندگان اصلی MySQL و توسط بسیاری از افراد توسعه یافته است. در این آموزش نحوه نصب و ایمن سازی MariaDB 10.3 در CentOS 8 را توضیح خواهیم داد.

 

نصب MariaDB در CentOS 8

در زمان نوشتن این مقاله، نسخه MariaDB موجود در مخازن CentOS 8 10.3 است. دستور زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo اجرا کنید تا MariaDB 10.3 را در CentOS 8 نصب کنید

sudo dnf install @mariadb

ماژول mariadb و MariaDB server و همه وابستگی ها را نصب می کند.

پس از اتمام نصب ، سرویس MariaDB را با تایپ کردن دستور زیر فعال کنید تا بطور خودکار از Boot فعال بشه

sudo systemctl enable --now mariadb

برای تیید صحت  نصب سرور MariaDB server را تایپ کنید

sudo systemctl status mariadb

آموزش نصب MariaDB در CentOS 8

خروجی باید نشان دهد که سرویس فعال است

● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2019-12-08 21:05:26 UTC; 15s ago

 

امنیت MariaDB

بسته سرور MariaDB با اسکریپتی به نام mysql_secure_installation چندین عملیات مربوط به امنیت را انجام می دهد و رمز اصلی را تنظیم می کند. اسکریپت را با تایپ کردن اجرا کنید

sudo mysql_secure_installation

از شما خواسته می شود برای کاربر روت MariaDB رمزعبور تنظیم کنید. پس از انجام این کار ، اسکریپت همچنین از شما می خواهد تا کاربر ناشناس (anonymous) را حذف کنید ، دسترسی کاربر root به دستگاه لوکال را محدود کرده و پایگاه داده تست را حذف کنید. شما باید به همه سؤالات با “Y” (بله) پاسخ دهید. شما MariaDB را روی سرور CentOS خود نصب و ایمن کرده اید ، و آماده استفاده از آن هستید.

 

اتصال به شل MariaDB

برای اتصال به سرور MariaDB از طریق ترمینال به عنوان نوع root دستور زیر را وارد کنین

mysql -u root -p

پس از درخواست ، رمزعبور اصلی را وارد کنید و همانطور که در زیر آمده است ، شل MariaDB برای شما نمایش داده می شود

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 18
Server version: 10.3.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>