آموزش نصب Kubernetes در ویندوز 2019نصب Kubernetes در ویندوز

در مثاله آموزش نصب Kubernetes در Ubuntu در مورد Kubernetes و Minikube و Kubectl توضیحات کاملی ارایه دادیم، در این مقاله آموزش نصب Kubernetes در ویندوز 2019 بررسی میکنیم.

چندین گزینه نصب در ویندوز وجود دارد. بهترین گزینه نصب با استفاده از Chocolatey در Powershell است. ما از مدیر بسته third-party Chocolatey استفاده خواهیم کرد. Windows PowerShell (Admin) را با راست کلیک بر روی start شروع کرده و Windows PowerShell (Admin) را انتخاب کنید. با وارد کردن دستور زیر در PowerShell ، Chocolatey (choco) را نصب کنید.

 

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

بعد ، بررسی کنید که نصب با استفاده از این دستور موفقیت آمیز بوده است.

choco
 Chocolatey v0.10.15
 Please run 'choco -?' or 'choco <command> -?' for help menu.

 

اکنون kubectl را با دستور زیر روی ویندوز نصب می کنیم. هنگام موافقت با نصب ، “Y” را انتخاب کنید.

choco install kubernetes-cli

برای تأیید نصب همه چیز ، دستور نسخه را وارد کنید

kubectl version --client
 Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.1", GitCommit:"206bcadf021e76c27513500ca24182692aabd17e", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-09-09T11:26:42Z", GoVersion:"go1.15", Compiler:"gc", Platform:"windows/amd64"}

شما kubectl را با موفقیت در ویندوز سرور 2019 نصب کردید.

 

نصب Minikube

پس از نصب kubectl ، باید Minikube را نصب کنیم. Minikube ابزاری است که به ما امکان می دهد به سرعت نسخه تک گره ای K8 ها را به صورت محلی در یک ماشین مجازی اجرا کنیم. ابتدا باید بررسی کنیم که آیا مجازی سازی در سرور پشتیبانی می شود یا خیر. دستور زیر را وارد کنید:

systeminfo

 

Host Name: WIN-SG77QKRNOA6
 OS Name: Microsoft Windows Server 2019 Standard
 OS Version: 10.0.17763 N/A Build 17763
 OS Manufacturer: Microsoft Corporation
 OS Configuration: Standalone Server
 OS Build Type: Multiprocessor Free
 Registered Owner: Windows User
 Registered Organization:
 Product ID: 00429-70000-00000-AA065
 Original Install Date: 9/13/2020, 6:53:39 AM
 System Boot Time: 9/13/2020, 7:31:43 AM
 System Manufacturer: innotek GmbH
 System Model: VirtualBox
 System Type: x64-based PC
 Processor(s): 1 Processor(s) Installed.
              [01]: AMD64 Family 23 Model 113 Stepping 0 AuthenticAMD ~3593 Mhz
 BIOS Version: innotek GmbH VirtualBox, 12/1/2006
 Windows Directory: C:\Windows
 System Directory: C:\Windows\system32
 Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
 System Locale: en-us;English (United States)
 Input Locale: en-us;English (United States)
 Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
 Total Physical Memory: 2,048 MB
 Available Physical Memory: 1,242 MB
 Virtual Memory: Max Size: 3,200 MB
 Virtual Memory: Available: 2,468 MB
 Virtual Memory: In Use: 732 MB
 Page File Location(s): C:\pagefile.sys
 Domain: WORKGROUP
 Logon Server: \\WIN-SG77QKRNOA6
 Network Card(s): 1 NIC(s) Installed.
              [01]: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
                 Connection Name: Ethernet
                 DHCP Enabled: Yes
                 DHCP Server: 192.168.50.1
                 IP address(es)
                 [01]: 192.168.50.167
                 [02]: fe80::b115:cdee:3a22:1b65
 Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes
              Virtualization Enabled In Firmware: Yes
              Second Level Address Translation: No
              Data Execution Prevention Available: Yes

 

به این خطوط توجه کنید:

Hyper-V Requirements:
  VM Monitor Mode Extensions: Yes
  Virtualization Enabled In Firmware: Yes
  Second Level Address Translation: No
  Data Execution Prevention Available: Yes

 

اکنون Hypervisor را با استفاده از choco نصب کنید.

choco install virtualbox

minikube را با استفاده از choco نصب کنید.

choco install minikube

بررسی کنید که Minikube با استفاده از دستور نسخه نصب شده باشد.

minikube version
 minikube version: v1.13.0
 commit: 0c5e9de4ca6f9c55147ae7f90af97eff5befef5f-dirty

 

 

 


< <