1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

آموزش نصب Zabbix 5 در CentOS 8

Zabbix یک ابزار مانیتورینگ منبع باز برای سرورها ، دستگاه های شبکه است. از آنجایی که Zabbix برای ساختار سازمانی طراحی شده است ، اما می توانید از آن برای نظارت بر محیط های مختلف از کوچک تا بزرگتر استفاده کنید. Zabbix از Zabbix Agent (نرم افزار کلاینت) نصب شده روی سرویس دهنده مشتری برای جمع آوری داده ها استفاده می کند. همچنین می تواند سرویس های استاندارد مانند ایمیل ، سرویس وب را بدون نصب نرم افزار کلاینت روی دستگاه های تحت نظارت مانیتور کند. Zabbix تحت مجوز GPL منتشر می شود. با خرید سرور مجازی بلوسرور امکان راه اندازی این سرویس فراهم است.

 

ویژگی های Zabbix

مانیتور بر داده های سیستم مانند CPU ، حافظه ، فضای دیسک ، شبکه و process (نیاز به Agent Zabbix) دارد.

مانیتور VMware vCenter ، Hypervisor VMware و ماشین های مجازی.

با استفاده از low-level discovery ، به طور خودکار Hypervisor و ماشین های مجازی VMware را کشف کنید.

سرورهای پایگاه داده مانیتور کنید – MySQL ، PostgreSQL ، Oracle و Microsoft SQL Server . همچنین Zabbix امکان مانیتور بر سرور برنامه های جاوا را دارد.

مانیتور دستگاه های شبکه با SNMP. مانیتور وب سرویس ها . مانیتور بر سخت افزار از جمله دما ، سرعت فن و وضعیت دیسک.

 

سرور Zabbix حداقل برای حافظه 128MB رم و 256MB فضای دیسک نیاز دارد. اما مقدار حافظه مورد نیاز و فضای دیسک به تعداد میزبان بستگی دارد و پارامترها تحت مانیتور قرار می گیرند. رم 2 گیگابایتی و 2 گیگابایت فضای دیسک برای مانیتور بر 500 میزبان کافی است

 

نصب Zabbix

بسته های Zabbix در مخزن سیستم عامل در دسترس نیست. بنابراین ، برای به دست آوردن بسته های Zabbix ، باید بسته تنظیمات مخزن Zabbix را نصب کنیم.

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el8.noarch.rpm

 

نصب Zabbix Server

برای نصب سرور Zabbix با بسته پشتیبانی بانک اطلاعاتی MySQL / MariaDB از دستور yum استفاده کنید ، زیرا قصد داریم از پایگاه داده MySQL / MariaDB برای نصب Zabbix استفاده کنیم.

dnf install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-apache-conf

 

به عنوان اولین کار ، باید TimeZone را برای Zabbix تنظیم کنیم.

vi /etc/php-fpm.d/zabbix.conf

خط زیر را با منطقه زمانی صحیح به روز کنید.

php_value[date.timezone] = Asia/Tehran

 

نصب MySQL یا MariaDB

MariaDB را با دستور زیر روی سیستم خود نصب کنید.

dnf install -y mariadb-server mariadb
systemctl start mariadb

به MariaDB وارد شوید و برای نصب Zabbix ، پایگاه داده و کاربر ایجاد کنید.

mysql -u root -p

یک دیتابیس با جزئیات زیر ایجاد کنین

DBName: zabbixdb
DBUser: zabbixuser
DBPassword: password

 

create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;

grant all privileges on zabbixdb.* to zabbixuser@localhost identified by 'password';

quit;

 

پس از ایجاد دیتابیس برای نصب ، initial schema را در آن وارد کنید.

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/

zcat create.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbixdb

 

برای تنظیم جزئیات پایگاه داده ، فایل zabbix_server.conf را ویرایش کنید و پیکربندی پایگاه داده را به روز کنید.

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

و داده هارو به صورت زیر تنظیم کنید.

DBHost=localhost
DBName=zabbixdb
DBUser=zabbixuser
DBPassword=password

 

اگر SELinux را روی سرور خود فعال کرده اید ، برای فعالسازی محیط Zabbix web frontend باید آنرا غیرفعال کنین

setenforce 0

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

 

فایروال را پیکربندی کنید تا Zabbix agent به Zabbix server متصل بشه.

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

 

با دستورات زیر، سرویس هارو فعال کنین

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd mariadb

 

نصب Zabbix از Web Installer

مرورگر وب خود را باز کرده و URL یا آدرس IP تون رو وارد کنین

http://your-ip-add-ress/zabbix/

 

 

 

نام بانک اطلاعاتی Zabbix ، کاربر DB و رمز عبور را به روز کنید و سپس بر روی مرحله بعدی کلیک کنید.

 

 

با نام کاربری و رمزعبور پیش فرض Zabbix وارد شوید.

Username: Admin
Password: zabbix