آموزش ریستارت سرویس ها
نصب Htop
آموزش اتصال به SSH