1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

آموزش نصب Zabbix Agent در اوبونتو 20.04

Zabbix یک راه حل نظارتی برای زیرساخت های IT شبکه شما است. شما می توانید بیشتر دستگاه های موجود در شبکه و بیشتر سرویس های خود را کنترل کنید. برای نظارت بر برنامه ها ، باید یک Zabbix server در شبکه خود نصب کنید. Zabbix Agent در سیستم ها مورد نیاز است ، شما باید از طریق Zabbix server نظارت کنید. این آموزش به شما کمک می کند تا Zabbix Agent را بر روی سیستم لینوکس Ubuntu 20.04 LTS نصب کنید.

 

پیکربندی مخزن Zabbix

تیم Zabbix مخازن مناسب برای نصب بسته های Zabbix را در apt فراهم می کند. مخزن را به سیستم خود اضافه کنید ، برای فعال کردن مخازن Zabbix ، دستورات زیر را اجرا کنید.

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb

 

نصب Zabbix Agent در Ubuntu

همانطور که با موفقیت مخازن apt Zabbix را در سیستم خود اضافه کردید ، برای نصب Zabbix agent از دستور زیر استفاده کنید.

sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent

 

سایر آموزش ها : آموزش نصب Zabbix Server 5 در اوبونتو 20.04

 

Zabbix Agent روی سیستم شما نصب شده است. در مرحله بعدی ، باید Zabbix agent را پیکربندی کنید تا از Zabbix server شما امکان اتصال فراهم شود. به عنوان مثال ، Zabbix server شما با آدرس IP 192.168.10.254 در حال اجرا است. برای به روزرسانی این مورد ، فایل پیکربندی عامل Zabbix /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf را ویرایش کنید:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

و تنظیمات زیر را به روز کنید:

#Server=[zabbix server ip]
#Hostname=[Hostname of client system ]

Server=192.168.10.254
Hostname=Server2

 

مدیریت Zabbix Service

سرویس Zabbix را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود. همچنین سرویس را برای شروع خودکار بعد از راه اندازی سیستم فعال کنید. برای راه اندازی مجدد و فعال کردن سرویس Zabbix agent ، دستورات زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent

 

از دستورات زیر برای توقف و وضعیت سرویس Zabbix agent استفاده می شود:

sudo systemctl stop zabbix-agent 
sudo systemctl status zabbix-agent