نصب داکر Docker در centos

نصب داکر Docker در centos

نصب داکر Docker در centos

نصب داکر Docker در centos

داکر یک سیستم متن باز برای اجرا ، ساخت برنامه ها است ، داکر در واقع یک نوع مجازی ساز برای نصب آسان است ، در مجازی سازهایی مانند vmware , virtualBox و … ابتدا سیستم عامل نصب میشود ، پس نرم افزار مربوطه را باید نصب کرد ، ولی در داکر این کار بسیار آسان و بدون اتلاف وقت انجام میشود ، داکر این امکان را به شما میدهد که بسته ها و برنامه های نصب شده در سیستم را براحتی به سرور یا سیستم دیگه بدون تنظیم مجدد منتقل کنید.

 

نصب داکر در CentOS 7

yum install docker

 

systemctl start docker 
systemctl status docker
systemctl enable docker

نصب داکر centos 7

 

نصب داکر در CentOS 6

برای نصب docker در centos 6 ابتدا باید epel رو نصب کنیم

yum install epel-release
yum install docker-io
service docker start
service docker status
chkconfig docker on

نصب Git در CentOS 7
نصب Node.js در Ubuntu 16.04

error: