1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

نصب داکر Docker در centos

install docker centos

داکر یک سیستم متن باز برای اجرا ، ساخت برنامه ها است ، داکر در واقع یک نوع مجازی ساز برای نصب آسان است، در مجازی سازهایی مانند vmware , virtualBox و … ابتدا سیستم عامل نصب میشود، پس نرم افزار مربوطه را باید نصب کرد، ولی در داکر این کار بسیار آسان و بدون اتلاف وقت انجام میشود، داکر این امکان را به شما میدهد که بسته ها و برنامه های نصب شده در سیستم را براحتی به سرور یا سیستم دیگه بدون تنظیم مجدد منتقل کنید. شما با خرید سرور مجازی از بلوسرور، میتونین داکر رو در خرید vps تهیه شده نصب و استفاده کنید.

 

نصب داکر در CentOS 7

 

yum install docker

 

systemctl start docker 
systemctl status docker
systemctl enable docker

 

نصب داکر در CentOS 6

برای نصب docker در centos 6 ابتدا باید epel رو نصب کنیم

yum install epel-release
yum install docker-io
service docker start
service docker status
chkconfig docker on

 

نصب Git در CentOS 7

 

نصب Node.js در Ubuntu 16.04