0 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 5 (0 votes, average: 0٫00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

جوملا (joomla) یکی از CMS های متن باز برای پایه PHP هست که از پایگاه داده mysql استفاده میکند و دارای پلاگین ها و پشتیبانی مناسب و پشتیبانی از زبان فارسی است ، از این سیستم مدیریت محتوا ، برای سایت های خبری ، آموزشی ، فروشگاهی ، دانلود و … استفاده میشود.

Nginx یک وب سرور رایگان با قابلیت پرو–کسی reverse است ، از این وب سرور برای بارگزاری سایت هایی با پردازش و درخواست های ارسالی بالا استفاده میشود ، nginx دارای مزیت هایی مانند ، مصرف کمتر منابع ، قدرت بالا ، فابلیت Load balancing ، فشرده سازی و اکسترکت gzip و … است که مهمترین آن فشرده سازی محتوای خروجی سرور ها با reverse pr-o-xy است که سرعت پاسخگویی را زیاد میکند.

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

در این آموزش نحوه نصب جوملا 3 در ابونتو 16.04 به همراه MariaDB 10.2 و PHP-FPM 7.1 و وب سرور Nginx رو آموزش میدیم.قبل از نصب باید پیش نیازهای لازم رو نصب کنیم و سیستم عامل رو آپدیت کنیم

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt install software-properties-common nano

نصب دیتابیس MariaDB 10.2

اگر شما از دیتابیس Mysql استفاده میکنین ، میتونین این مرحله رو انجام ندین و مرحله بعد که نصب PHP هست رو انجام بدین.با دستور زیر دیتابیس MariaDB رو نصب میکنیم

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.jaleco.com/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main'
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server

بعد از نصب دستور زیر رو بزنین

mysql_secure_installation

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

ساخت دیتابیس

برای اینکه بتونین اطلاعات جوملارو ذخیره کنین نیاز به ساخت دیتابیس دارین ، پس طبق دستورات زیر دیتابیس رو نصب میکنیم

mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE joomla;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla.* TO 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strongpassword';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> \q

 

نصب PHP 7.1

PHP 7.1 بصورت پیش فرض روی ابونتو 16.04 نیست برای همین از repository PPA نصبش میکنیم

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

بعد از نصب PHP و بسته های لازم رو نصب میکنیم

sudo apt install php7.1-fpm php7.1-cli php7.1-gd php7.1-opcache php7.1-mysql php7.1-json php7.1-mcrypt php7.1-xml php7.1-curl

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

نصب جوملا

با دستور زیر فایلهای CMS جوملارو دانلود میکنیم

wget https://downloads.joomla.org/us/cms/joomla3/3-8-5/Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip

و در مسیر /var/www/my.joomla.site با ایجاد پوشه قرار میدیم.

توجه داشته باشید که منظور از my.joomla.site اسم سایت شما هست و اسم سایت شما هر اسمی هست باید به جای my.joomla.site اسم سایتتون رو قرار بدین.

 

sudo mkdir -p /var/www/my.joomla.site
sudo unzip Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/my.joomla.site

با دستور زیر باید پرمیژن پوشه مربوطه رو تصحیح کنیم

sudo chown -R www-data: /var/www/my.joomla.site

نصب و کانفیگ وب سرور Nginx

sudo apt -y install nginx

سپس فایل زیر رو باز میکنیم و تنظیمات رو عینا پیاده سازی میکنیم

sudo nano /etc/nginx/sites-available/my.joomla.site

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

 

server {
  listen 80;
  server_name my.joomla.site;
  root /var/www/my.joomla.site;

  index index.html index.htm index.php;

  charset utf-8;

  access_log /var/log/nginx/my.joomla.site.access.log;
  error_log /var/log/nginx/my.joomla.site.error.log info;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  location ~* /(images|cache|media|logs|tmp)/.*\.(php|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ {
    return 403;
    error_page 403 /403_error.html;
  }

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

  error_page 404 /index.php;

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include /etc/nginx/fastcgi.conf;
  }

  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
  }
}


و دستور زیر رو میزنیم

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/my.joomla.site /etc/nginx/sites-enabled/my.joomla.site

 

برای تست وب سرور Nginx دستورات زیر رو وارد میکنیم

sudo nginx -t
sudo service nginx restart

 

سپس آدرس سایتتون رو باز کنین و جوملارو نصب کنین

نصب جوملا 3 در Ubuntu 16.04

خرید VPS

نصب Laravel لاراول در Debian 9