غیرفعال کردن anonymous login on pure-ftp ، anonymous ftp

 

غیرفعال کردن anonymous login on pure-ftp

غیرفعال کردن anonymous login on pure-ftp

برای غیرفعال کردن anonymous login on pure-ftp نیاز به تغییرات در فایل /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf دارید

# Don’t allow authenticated users – have a public anonymous FTP only.

AnonymousOnly no

 

# Disallow anonymous connections. Only allow authenticated users.

NoAnonymous yes

 

حالا سرویس pure-ftpd رو ریستارت کنید.

service pure-ftpd restart
If you want to do that for all active connection then you will need to stop pure-ftpd server and kill all pure-ftpd processes.

service pure-ftpd stop
ps uaxf|grep pure-ftp|awk {'print $2'}|xargs kill -9
service pure-ftpd start

 

آموزش Park Domain و Addon Domain و Redirects دامنه

بقیه آموزش هارو ببین شاید خوشت اومد :  تغییر آدرس دیفالت صفحه در centos web panel