0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

آموزش نصب Hostname SSL with Letsencrypt

1.برای نصب Letsencrypt SSL در Host Name ، اول باید یک ساب دامنه ایجاد کنید ، همچنین باید تغییراتی در Vhost سرور ایجاد کنید و کدهای زیر رو در فایل /usr/local/apache/conf.d/vhosts-hostname.conf وارد کنید:

 

 • # vhost_start host.hostname.com
  <VirtualHost SERVER-IP:80>
  ServerName host.hostname.com
  ServerAlias www.host.hostname.com
  ServerAdmin xyz@mail.com
  DocumentRoot "/usr/local/apache/htdocs/"
  
  <IfModule mod_suexec.c>
      SuexecUserGroup nobody nobody
  </IfModule>
  
  <IfModule mod_suphp.c>
      suPHP_UserGroup nobody nobody
  </IfModule>
  
  <Directory "/usr/local/apache/htdocs">
      AllowOverride All
  </Directory>
  
  </VirtualHost>
  # vhost_end host.hostname.com

 

توجه داشته باشید که در کد بالا باید در قسمت hostname  و server Ip ، مشخصات سرور خودتون رو وارد کنید ، بعد از انجام اینکار باید سرویس آپاچی رو ریستارت کنید.

 • service httpd restart

و ساب دامنه رو اجرا کنید ، اگر صفحه پیش فرض آپاچی رو نشون داد ، سپس ادامه آموزش رو دنبال کنید:

2.به قسمت Custom Install of Letsencrypt برید تا این ویژگی رو نصب کنید

سپس مشخصات زیر رو بر اساس سرور خودتون وارد کنید

 • Domain : host.hostname.com
  Path : /usr/local/apache/htdocs/
  UserName : nobody
  Email : youremail@xyz.com
  IP : your Server IP
  Port : 443

hit install ssl

 

3. این آدرس رو باز کنید  /usr/local/cwpsrv/conf.d/ and edit cwp-ssl.conf  و کد های زیر رو باز کنید  و کدهای زیر رو جایگزینش کنید:

 • Listen 2031
  
  <VirtualHost SERVER-IP:2031>
      ServerName SERVER-IP
      SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/host.hostname.com/cert.pem
   SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/host.hostname.com/privkey.pem
   SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/host.hostname.com/fullchain.pem
   SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
  </VirtualHost>

توجه داشته باشید که در کد بالا باید در قسمت hostname  و server Ip ، مشخصات سرور خودتون رو وارد کنید.

سرویس cwp رو ریستارت کنید

service cwpsrv restart

مشاهده آموزش تصویری