آدرس log سرویس های Centos web panel

آدرس log سرویس های Centos web panel

آدرس log سرویس های Centos web panel

آدرس log سرویس های Centos web panel

Apache logs are in folder

 /usr/local/apache/logs

 

CWP server logs

 /usr/local/cwpsrv/logs/

 

CSF & LFD firewall logs

/var/log/lfd-log

 

SSH logs

 /var/log/secure

 

Yum logs

/var/log/yum.log

 

FTP logs

/var/log/messages

 

Postfix / Mail

/var/log/maillog

 

Dovecot and Dovecot debug logs

 dovecot.log
 dovecot-info.log
 dovecot-debug.log

 

MySQL logs

/var/lib/mysql/HOSTNAME.err/var/lib/mysql/HOSTNAME.err

 

بقیه آموزش هارو ببین شاید خوشت اومد :  راه اندازی و اجرای سایت از طریق IP آدرس